Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

(Mic.gov.vn) - 

Tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã thông qua Nghị quyết về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025. Đây là Nghị quyết quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh Quảng Nam trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về các giải pháp, chương trình hành động để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và phát triển chính phủ số.


20200828-ta1_1.jpg

Nghị quyết là sự tiếp nối quá trình liên tục xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh trong hơn 10 năm qua, tiếp tục khai thác hiệu quả, kế thừa và phát triển các kết quả, thành tựu đã đạt được của các chương trình đầu tư ứng dụng CNTT trong thời gian qua; đồng thời xác định cuộc CMCN 4.0 là cơ hội, động lực để Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính quyền điện tử, đảm bảo các mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng chuyển đổi sang nền kinh tế số.

Hiện nay, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra nhanh chóng và tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có việc xây dựng Chính phủ số, chính quyền số và đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực,  Chính phủ đã xác định nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số là một trong những ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn 2016-2020 để tạo ra những nền móng vững chắc cho việc chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn 2021-2030.
 
Đối với tỉnh Quảng Nam, trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT, triển khai Chính quyền điện tử, bước đầu đã tạo lập được nền tảng Chính quyền điện tử, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển CNTT-TT của tỉnh trong giai đoạn vừa qua chưa thực sự bền vững, ứng dụng CNTT chưa thực sự gắn với cải cách hành chính, tăng chất lượng dịch vụ công, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Đề án với mục tiêu xây dựng các nền tảng, phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) hiện đại, đồng bộ; ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) sâu rộng, phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT; nâng cao an toàn thông tin trong toàn hệ thống chính trị; ứng dụng các thành tựu của cuộc CMCN 4.0 hướng đến nền kinh tế số, xã hội số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, cải thiện mối liên kết giữa chính quyền – người dân – doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; nâng cao sự hài lòng, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.
 
Hiện đại hoá và nâng cao hiệu hoạt động công tác đô thị, tạo lập nền tảng xây dựng và phát triển các chuỗi dịch vụ, sản phẩm chất lượng cao, có tính kết nối và mang lại những lợi ích về kinh tế - xã hội cho các đô thị lớn song vẫn đảm bảo giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể. Nâng cao chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân (SiPas), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index).
 
Mục tiêu cụ thể của Đề án, phấn đấu 100% các giao dịch trên Cổng dịch vụ công tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, huyện, xã được xác thực điện tử. Duy trì kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cổng dịch vụ công tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia. Cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp ở mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh; 40% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền số được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin từ cấp tỉnh tới cơ sở. Trên 50% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính;…
 
Các nội dung của Đề án sẽ triển khai như Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật CNTT; Xây dựng nền tảng Chính quyền số của tỉnh; hoàn thiện, nâng cấp các ứng dụng dùng chung theo hướng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và khai thác các CSDL quốc gia, CSDL địa phương; xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp; An toàn, bảo mật thông tin; Truyền thông, đào tạo nguồn nhân lực CNTT cho Chính quyền số;…
 
Để đạt các mục tiêu trên, Đề án đã đề ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian đến như xây dựng các giải pháp cải cách hành chính công; rà soát, tối ưu hoá và đổi mới phương thức cung cấp các dịch vụ công. Cụ thể hóa và thể chế hóa các chủ trương, chính sách, quy định về ứng dụng và phát triển CNTT nhằm tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển Chính quyền điện tử và Chính quyền số của tỉnh; Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Thành lập các Ban Chỉ đạo ở cấp huyện tương ứng với mô hình cấp tỉnh để trên khai Đề án trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT.
 
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nhằm tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Nâng cao văn hoá khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.
 
Hy vọng, Đề án triển khai theo đúng lộ trình, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhằm hướng đến mục tiêu cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025.
 

Sở TT&TT Quảng Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)