Thông báo thay thế Thông báo số 1412/CTS-HĐĐG về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ băng tần 2500-2570 MHz và 2620-2690 MHz


Triển khai Quyết định số 16/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và Quyết định số 835/QĐ-TTg phê duyệt băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ, ngày 29/5/2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện băng tần 2500-2570 MHz và 2620-2690 MHz đã ra Thông báo số 1412/CTS-HĐĐG về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số băng tần 2500-2570 MHz và 2620-2690 MHz.
 
Nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội đồng đấu giá thông báo việc đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ băng tần 2500-2570 MHz và 2620-2690 MHz sẽ thực hiện theo trình tự, thủ tục đấu giá và các quy định khác có liên quan của Luật đấu giá tài sản có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.
 
Thông báo này thay thế Thông báo số 1412/CTS-HĐĐG về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số băng tần 2500-2570 MHz và 2620-2690 MHz.

Tệp đính kèm:

Cục Tần số VTĐ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)