Thu hồi thẻ nhà báo của 02 nhà báo công tác tại Báo Thanh Niên

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 05/12/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định số 2184/QĐ-BTTTT thu hồi Thẻ nhà báo của ông Đặng Ngọc Hoa, Phó Tổng Biên tập báo Thanh Niên và Quyết định số 2185/QĐ-BTTTT thu hồi thẻ nhà báo của ông Võ Văn Khối, công tác tại Báo Thanh Niên.

 


Căn cứ theo Quyết định 2184/QĐ-BTTTT ngày 5/12/2016: Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ra văn bản quyết định: thu hồi thẻ nhà báo mang số hiệu IBT01621 thời hạn 2016- 2020 của ông Đặng Ngọc Hoa, Phó Tổng Biên tập báo Thanh Niên được cấp tại Báo Thanh Niên vì ông Hoa đã bị xử lý kỷ luật Cảnh cáo.

Căn cứ theo Quyết định 2185/QĐ-BTTTT ngày 5/12/2016: Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ra văn bản quyết định: thu hồi thẻ nhà báo mang số hiệu IBT01627 thời hạn 2016- 2020 của ông Võ Văn Khối, được cấp tại Báo Thanh Niên vì ông Khối đã bị xử lý kỷ luật cách chức Ủy viên Ban biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn Báo in Báo Thanh niên tiếng Việt.
 
Công văn cũng nêu rõ Báo Thanh Niên có trách nhiệm thu hồi thẻ nhà báo của ông Đặng Ngọc Hoa và ông Võ Văn Khối nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 18/12/2016.
 
Quyết định này được đưa ra dựa trên Luật Báo chí năm 1989, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí năm 1999 và Nghị định số 51/2002/NĐ-CP năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí và căn cứ Quyết định số 2916-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 21/11/2016 của Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc thi hành kỷ luật viên chức và Quyết định số 2917-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 21/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc thi hành kỷ luật công chức.

 

Cổng MIC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)