Quỹ Dịch vụ Viến thông công ích thông báo mời thầu


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
 CÔNG ÍCH VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 858/VTF-VP
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012
V/v Đăng ký Thông báo mời thầu
 

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU
 
Kính gửi:.............................................................................
 
 
A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam
- Địa chỉ: số 7 ngõ 1160, đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04.37663355 / 04.36446769 Fax: 04.39446769
2. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam
3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

- Dự án quan trọng quốc gia:
- Dự án thuộc nhóm A:
- Dự án thuộc nhóm B:
- Dự án thuộc nhóm C: X
- Dự án liên doanh:
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
 
- Dự án, dự toán khác:

 
4. Tên chủ đầu tư: Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: “Cung cấp dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam”
6. Giá gói thầu: 19.468.800.000đ (Mười chín tỷ, bốn trăm sáu mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng)
 
B. Nội dung thông báo mời thầu: 
THÔNG BÁO MỜI THẦU
- Tên Bên mời thầu: Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam
- Tên gói thầu: “Cung cấp dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam”
- Tên dự án: “Cung cấp dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam”
- Nguồn vốn: Kinh phí quản lý hàng năm (từ năm 2012 đến năm 2016) của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam
- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước
- Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 01 năm 2013 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 01 năm 2013 (trong giờ hành chính).
 - Địa điểm bán HSMT: Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, số 7 ngõ 1160, đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04 32115343                            Fax: 04 39446769
- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn)
- Địa chỉ nhận HSDT: Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam địa chỉ: số 7 ngõ 1160, đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04 32115343                            Fax: 04 39446769
- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 01 năm 2013
- Bảo đảm dự thầu: 300.000.000 đ (Ba trăm triệu đồng chẵn)
          + Đồng tiền sử dụng: đồng Việt Nam
          + Hình thức bảo đảm: đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính.
 HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 21 tháng 01 năm 2013, tại Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam địa chỉ: số 7 ngõ 1160, đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
 
Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/cáo);
- Lưu: VT, VP.
 
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 (đã ký)
 
 
 
Phan Lạc Thăng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)