Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thông báo mời thầu


THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Địa chỉ :         17 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
             Điện thoại :    : 84 4 39448035                             Fax:        84 4 39448036
- Tên gói thầu: Cung ứng thiết bị mẫu đo lường và các thiết bị chính cho Trung tâm xử lý dữ liệu tại Hà Nội.
- Tên dự án: "Đầu tư hệ thống thiết bị xử lý dữ liệu định lượng khán giả truyền hình phục vụ công tác đánh giá hiệu quả nội dung thông tin trên truyền hình"
- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Thời gian bán HSMTtừ 09 giờ 00 phút, ngày 1 tháng 8 năm 2011 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 8 năm 2011 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm bán HSMT: Tầng 3, Trụ sở Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, 17 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
... Điện thoại :    84 4 39448035   Fax:        84 4 39448036
- Giá bán 01 bộ HSMT : 1.000,000VNĐ (Một triệu đồng chẵn) không hoàn lại.
- Địa chỉ nhận HSDT : Tầng 3, Trụ sở Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, 17 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
... Điện thoại :    84 4 39448035   Fax:        84 4 39448036
- Thời điểm đóng thầu : 9 giờ 00 phút, ngày  22  tháng 8 năm 2011.
- Bảo đảm dự thầu : 218.455.690 VNĐ (Hai trăm mười tám triệu, bốn trăm năm mươi năm nghìn, sáu trăm chín mươi đồng chẵn). Bảo đảm dự thầu thực hiện bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.
 HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 8 năm 2011, tại phòng họp Tầng 3, Trụ sở Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, 17 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 

 
Nơi nhận:
-          Như trên.
-          Cục trưởng;
-          Ban QLDA;
-          LưuVT, CGĐT.
                                           
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Chu Văn Hòa

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)