Đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực nghiên cứu-phát triển tại Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Địa điểm xây dựng: Hà Nội

3. Lĩnh vực: Khoa học - công nghệ

4. Thời gian thực hiện: 2009-2010

5. Kinh phí dự án: 10.039 triệu đồng

6. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)