Dự án Cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc Bộ Thông tin và Truyền thông tại 18 Nguyễn Du, Hà Nội


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

3. Chủ quản đầu tư: Văn phòng Bộ

4. Địa điểm: Hà Nội

5. Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý Nhà nước

6. Thời gian thực hiện: 2007-2009 (đã điều chỉnh 2007-2010)

7. Kinh phí dự án: 93.356 triệu đồng (đã điều chỉnh 116.835 triệu đồng)

8. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)