Dự án Xây dựng Trung tâm kỹ thuật an toàn mạng quốc gia


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: VNCERT

3. Địa điểm: Hà Nội

4. Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý Nhà nước

5. Thời gian thực hiện: 2008-2010

6. Kinh phí dự án: 295.000 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)