Danh sách các phòng đo kiểm được thừa nhận theo các Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA)


Số TT
Tên Quyết định/Phòng đo kiểm
Đối tác MRA
Hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
1
Quyết định số 65/QĐ-BTTTT ngày 19/1/2011 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Siemic, Inc – US 0160
Hoa Kỳ
19/1/2011
30/09/2012
2
Quyết định số 628/QĐ-BTTTT ngày 29/4/2011 về việc thừa nhận phòng đo kiểm MET Laboratories Inc. - Austin - US 0004 (tên trước đây là Dell Regulatory Test Labs)
Hoa Kỳ
29/4/2011
30/09/2011
3
Quyết định số 525/QĐ-BTTTT ngày 14/4/2010 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Intel Corporation – Oregon Certification EMC Lab – US 0069
Hoa Kỳ
14/4/2010
31/03/2012
4
Quyết định số 526/QĐ-BTTTT ngày 14/4/2010 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Intel Corporation – EPSD Regulatory Compliance Laboratory – US 0023
Hoa Kỳ
14/4/2010
 
31/03/2012
5
Quyết định số 765/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2011 về việc thừa nhận phòng đo kiểm MET Laboratories, Inc. – US 0129
Hoa Kỳ
20/5/2011
31/01/2013
6
Quyết định số 336/QĐ-BTTTT ngày 29/02/2012 về việc thừa nhận phòng đo kiểm MiCOM Labs. – US0159
Hoa Kỳ
29/02/2012
31/3/2012
7
Quyết định số 632/QĐ-BTTTT ngày 29/4/2011 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Electro Magnetic Test, Inc. - US0036
Hoa Kỳ
29/4/2011
31/03/2012
8
Quyết định số 117/QĐ-BTTTT ngày 26/9/2011 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Elliott Laboratories, LLC, AN NTS Comapny – US 0027
Hoa Kỳ
17/01/2012
30/09/2012
9
Quyết định số 1711/QĐ-BTTTT ngày 26/9/2011 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Cisco System, Inc. – US 0148 (Boxborough, MA)
Hoa Kỳ
19/10/2011
31/08/2012
10
Quyết định số 1725/QĐ-BTTTT ngày 20/10/2011 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Cisco System, Inc. – US 0028 (San Jose, CA)
Hoa Kỳ
20/10/2011
30/11/2012
11
Quyết định số 1898/QĐ-BTTTT ngày 15/11/2011 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Compliance Certification Services (UL CCS) – US 0104
Hoa Kỳ
15/11/2011
30/6/2012
12
Quyết định số 116/QĐ-BTTTT ngày 15/11/2011 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Professional Testing (EMI), Inc. – US0123
Hoa Kỳ
17/01/2012
31/12/2012
13 Quyết định số 2155/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2011 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Hewlett-Packard Company Houston Product Compliance Center – US0007 Hoa Kỳ 13/12/2011 30/09/2012
14 Quyết định số 2182/QĐ-BTTTT ngày 15/12/2011 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Curtis-Straus LLC, A Wholly Owned Subsidiary of Bureau Veritas Consumer Products Services – US0106 Hoa Kỳ 15/12/2011 31/07/2013
15 Quyết định số 115/QĐ-BTTTT  ngày 17/01/2012 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Northwest EMC Inc. – US 0017 Hoa Kỳ 17/01/2012 30/09/2012
16 Quyết định số 133/QĐ-BTTTT ngày 17/01/2012 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Apple Inc. – US 0056 Hoa Kỳ 17/01/2012 30/09/2012
17 Quyết định số 119/QĐ-BTTTT ngày 17/01/2012 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Bay Area Compliance Laboratories, Corp. – US 0057 Hoa Kỳ 17/01/2012 30/09/2012
18 Quyết định số 333/QĐ-BTTTT ngày 29/02/2012 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Hewlett-Packard Company, Roseville Hardware Test & Compliance. – US 0008 Hoa Kỳ 29/02/2012 31/10/2013
19 Quyết định số 334/QĐ-BTTTT ngày 29/02/2012 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Hewlett-Packard Company, Ft Collins Hardware Test Center. – US 0011 Hoa Kỳ 29/02/2012 31/08/2013
20 Quyết định số 335/QĐ-BTTTT ngày 29/02/2012 về việc thừa nhận phòng đo kiểm TÜV Rheinland of NA, Inc. – US 0131 Hoa Kỳ 29/02/2012 30/06/2012
21 Quyết định số 337/QĐ-BTTTT ngày 29/02/2012 về việc thừa nhận phòng đo kiểm TÜV Rheinland of North America, Inc. – US 0161 Hoa Kỳ 29/02/2012 30/06/2012
22 Quyết định số 338/QĐ-BTTTT ngày 29/02/2012 về việc thừa nhận phòng đo kiểm TÜV Rheinland of North America. – US0185 Hoa Kỳ 29/02/2012 30/06/2012
  

Lượt truy cập: 1542

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)