Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định


 

(Kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BTTTT Ngày 24 tháng 03 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Số TT

Tên công trình

Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn áp dụng

Thời hạn (năm)

1.

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

TCVN 3718-1:2005
TCN 68-255:2006

5

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)