Danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp


 

(Kèm theo Thông tư số 11/2009/TT-BTTTT
Ngày 24 tháng 03 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Số TT

Tên công trình

Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn áp dụng

1.

Trạm truyền dẫn phát sóng vô tuyến điện (phát thanh, truyền hình)

TCN 68-141:1999(1)
TCN 68-135:2001

2.

Trạm truyền dẫn vi ba đường dài trong nước

TCN 68-141:1999(1)
TCN 68-135:2001

3.

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

TCN 68-141:1999(1)
TCN 68-135:2001
TCN 68-255:2006
TCVN 3718-1:2005

Ghi chú:

(1) – Chỉ áp dụng các chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)