Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Nội dung báo cáo bấm xem tại đây.

Sổ tay công tác thông tin cơ sở năm 2020

Nội dung sổ tay xem chi tiết tại đây.