Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần thơ

Công văn số 5589/BTTTT-VP ngày 15/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.