Quyết định XPVPHC Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm

 Quyết định số 20/QĐ-XPVPHC. Nội dung xem tại đây.

Kết luận thanh tra Công ty TNHH SG Sagawa Việt Nam

 Kết luận số 335/KL-TTra ngày 4/5/2021 của Thanh tra Bộ TT&TT. Nội dung kết luận xem tại đây.

Quyết định xử phạt hành chính Đài Tiếng nói Việt Nam

Quyết định số 11/QĐ-XPVPHC của Thanh tra Bộ TTTT.

Quyết định XPVPHC Công ty CP Viễn thông NewTelecom

Quyết định số 8/QĐ-XPVPHC của Thanh tra Bộ TT&TT.

Quyết đinh xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Minh Hòa

Quyết định số 1/QĐ-XPVPHC của Thanh tra Bộ TT&TT.

Xử phạt vi phạm hành chính Báo điện tử Tri thức và Cuộc sống

Quyết định số 3/QĐ-XPVPHC của Thanh tra Bộ TT&TT.

Kết luận thanh tra đột xuất Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm

Kết luận số 82/KL-TTra ngày 28/01/2021 của Thanh tra Bộ TT&TT.