Thông báo kết quả phúc khảo Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục Báo chí

 Số : 465 /TB-HĐTTCC của Hội đồng thi tuyển công chức Cục Báo chí

Thông báo kết quả phúc khảo Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục Báo chí

 Số : 464 /TB-HĐTTCC của Hội đồng thi tuyển công chức Cục Báo chí

Thông báo kết quả phúc khảo Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục Báo chí

 Thông báo số: 472/TB-HĐTTCC của Hội đồng thi tuyển công chức Cục Báo chí