Cung cấp thông tin về việc bị xâm hại quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng

Cục Xuất bản, In và Phát hành vừa có công văn số 614/CXBIPH-TTPC gửi các nhà xuất bản, các doanh nghiệp phát hành về việc cung cấp thông tin về việc bị xâm hại quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng.

 

Kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia

 Thông báo số 31/TB-NEAC ngày 31/5/2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia. Nội dung xem tại đây.

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương

 Thông báo số 534/TB-CBĐTW-TCCB ngày 21/5/2021 của Cục Bưu điện Trung ương.

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thông báo Thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 1

Thực hiện triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 theo nội dung tại Quyết định số 31/QĐ-NEAC ngày 10/3/2021 của Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Thông báo ngày 13/3/2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia về việc tuyển dụng viên chức năm 2021; Thông báo ngày 23/4/2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia về việc gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức năm 2021.