Dự án chuẩn bị đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016

 Quyết định số 98/QĐ-BTTTT ngày 21/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 1) của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Dự án chuẩn bị đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016

 Quyết định số 98/QĐ-BTTTT ngày 21/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 1) của Bộ Thông tin và Truyền thông.