Thông báo Kết quả tuyển dụng tại vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Thông báo số 1207/TB-CBĐTW-HĐTD ngày 30/6/2022 của Cục Bưu điện Trung ương về việc Thông báo Kết quả tuyển dụng tại vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Đối chiếu thông tin, nếu có gì vướng mắc vui lòng liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ Cục Bưu điện Trung ương qua số điện thoại: 080 41279

V/v hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT

Công văn 2361/BTTTT-KHCN ngày 17 tháng 6 năm 2022 về việc hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT.

Cục Xuất bản, In và phát hành thông báo tuyển dụng công chức năm 2022

 Thông báo số 493/TB-CXBIPH ngày 01 tháng 6 ngày 2022 của Cục Xuất bản, In và phát hành.

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý

Văn bản số 256/VP-QT ngày 25/4/2022 của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý

Thông báo số 41/TB-VPTPHCM ngày 21/4/2022 của Đại diện văn phòng Bộ tại TP.Hồ Chí Minh.