Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/03/2024
Chia sẻ và kết nối cơ sở hạ tầng viễn thông góp phần tối ưu hóa tài nguyên, thúc đẩy cạnh tranh

Chia sẻ và kết nối cơ sở hạ tầng viễn thông góp phần tối ưu hóa tài nguyên, thúc đẩy cạnh tranh

(05/12/2023)

 Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, việc quy định về chia sẻ và kết nối cơ sở hạ tầng viễn thông trở nên vô cùng quan trọng. Những quy định này không chỉ ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của các doanh nghiệp viễn thông mà còn có tác động sâu rộng đến nền kinh tế và xã hội.

Luật Viễn thông sửa đổi tạo cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp

Luật Viễn thông sửa đổi tạo cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp

(05/12/2023)

Ngày 24/11/2023, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành 94,74%. Luật (sửa đổi) gồm: 10 chương, 73 điều, có hiệu lực từ 01/7/2024; quy định về quản lý dịch vụ trung tâm dữ liệu (IDC), điện toán đám mây (cloud), dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet (OTT viễn thông) có hiệu lực từ 01/01/2025. Luật (sửa đổi) có một số điểm mới so với Luật hiện hàn. Nhưng điểm mới giúp cho các doanh nghiệp có nhiêu cơ hội kinh doanh.

Giấy phép viễn thông chìa khóa thúc đẩy cạnh tranh

Giấy phép viễn thông chìa khóa thúc đẩy cạnh tranh

(04/12/2023)

 Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ đang phát triển bùng nổ như hiện nay và điện thoại, đặc biệt là điện thoại thông minh đã trở thành vật bất ly thân của nhiều người dân, việc quản lý và cấp giấy phép viễn thông đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển lành mạnh và cạnh tranh của ngành.

Luật Viễn thông 2023 sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới so với Luật Viễn thông 2009

Luật Viễn thông 2023 sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới so với Luật Viễn thông 2009

(04/12/2023)

Ngày 24/11/2023, Quốc hội chính thức thông qua Luật Viễn thông 2023 mới nhất. Theo đó Luật Viễn thông 2023 quy định về hoạt động viễn thông; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông; quản lý nhà nước về viễn thông. Luật Viễn thông 2023 áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động viễn thông tại Việt Nam.