Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 1

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
156/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính 21/11/2016