Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 24/09/2023

Văn bản CĐĐH: 767/QĐ-BTTTT

Số hiệu 767/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung V/v chỉ định phòng thử nghiệm Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone
Ngày ban hành 28/04/2023
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

767QD.PDF

Chi tiết văn bản

 

 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
___________________________
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________________________
Số:  767/QĐ-BTTTT
 
 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

­BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26/7/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; và Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone – Tổng công ty Viễn thông MobiFone thực hiện việc thử nghiệm với phạm vi được chỉ định kèm theo.

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 (ba) năm kể từ ngày ký thay thế Quyết định số 957/QĐ-BTTTT ngày 05/6/2020.

Điều 3. Tổ chức thử nghiệm có trách nhiệm thực hiện việc thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị mình thực hiện.

Điều 4.Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, tổ chức thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
-     Như Điều 4;
-     Bộ trưởng (để b/c);
-     Thứ trưởng Phan Tâm;
-     Trung tâm Thông tin (để ph/h);
-     Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);
-     Các Tổ chức kiểm định (để th/hiện);
-     Bộ KHCN, Tổng cục TĐC (để biết);
-     Lưu: VT, KHCN (12).
 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Phan Tâm