Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

Văn bản CĐĐH: 781/QĐ-BTTTT

Số hiệu 781/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành kế hoạch hành động triển khai Chiến lược Chuyển đổi số báo chí
Ngày ban hành 08/05/2023
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

781QD.PDF

Chi tiết văn bản
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 781/QĐ-BTTTT
Hà Nội, ngày 08 tháng 5  năm 2023
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch hành động triển khai
Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về việc quản lý thực thi chiến lược phát triển phát triển các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được ban hành giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyKế hoạchhành động triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Báo chí, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có tên tại Kế hoạch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ TTTT;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ quan chủ quản báo chí;
- Lưu: VT, CBC (550).
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Mạnh Hùng