Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 19/01/2021

TIN ĐỊA PHƯƠNG

Tăng cường thực hiện quy định về sử dụng Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

23/06/2020 16:08 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để tăng cường, việc Bảo đảm bí mật nhà nước; Bảo đảm bí mật, an ninh, an toàn thông tin, ngày 01 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản số 6914/UBND-CNTT về thực hiện quy định sử dụng Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, được thiết lập và duy trì hoạt động để chấp nhận, vận chuyển, phát các bưu gửi bao gồm: Thư, gói, kiện tài liệu (được gọi là dịch vụ bưu chính KT1) bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tài liệu mang bí mật nhà nước, theo các nguyên tắc: Bảo đảm bí mật nhà nước; Bảo đảm bí mật, an ninh, an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống; thống nhất trong tổ chức, quản lý, vận hành và khai thác; không vì mục đích kinh doanh. Đối tượng sử dụng bắt buộc là các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Cấp huyện gồm Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ cấp huyện.
 
Trong thời gian vừa qua mới có một số các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 (có 51/144 đơn vị). Nhằm tăng cường thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; Chỉ thị số 28/CT-BTTTT ngày 08/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và nâng cao hiệu quả phòng chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính, nhất là thực hiện quy định về sử dụng Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo bí mật, an ninh, an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống,Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản về thực hiện quy định về sử dụng Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
 
Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan Đảng, Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh phải sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 khi gửi tài liệu, vật mang bí mật nhà nước và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Phải tuân thủ các quy định về sử dụng dịch vụ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bưu gửi và có trách nhiệm phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ đối soát sản lượng, xác nhận chất lượng dịch vụ bưu chính KT1; Được sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 khi gửi thư, gói, kiện tài liệu cho nhau và cho các đối tượng được quy định; Có trách nhiệm thanh toán đủ giá cước theo các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Kinh phí chi trả việc sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 do cơ quan, đơn vị chủ động cân đối, sử dụng trong phạm vi dự toán được cấp thẩm quyền giao hàng năm; Cung cấp danh sách đầu mối (họ và tên, chức vụ, số điện thoại) nhận bưu gửi KT1 để Bưu điện tỉnh Thanh Hóa liên hệ trong trường hợp phải gửi ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ lễ, Tết.
 
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu quản lý hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn tỉnh; kịp thời hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo liên quan sử dụng dịch vụ KT1 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Bưu điện Trung ương. Kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất về dịch vụ; chất lượng; kết nối, an ninh và an toàn; lưu trữ và các nội dung liên quan khác trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ (báo cáo 6 tháng, báo cáo năm) và đột xuất theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh. Tiếp nhận phản ánh, xử lý các khiếu nại của các cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 theo thẩm quyền.
 
Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; xử lý các trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước đối với hoạt động của mạng dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định của pháp luật; Phối hợp với Bưu điện tỉnh thẩm tra tiêu chuẩn chính trị người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 khi có yêu cầu.
 
Sở Tài chính đảm bảo kinh phí từ ngân sách tỉnh cho việc sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 của các đối tượng quy địnhtheo Điều 15, Khoản 2 Quyết định 55/2016/QĐ-TTg.
 
Bưu điện tỉnh Thanh Hóa cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 bảo đảm nguyên tắc hoạt động; bảo đảm an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ theo quy định. Chủ động làm việc với các đơn vị sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 để thống nhất trong việc phát và nhận bưu gửi KT1 trong trường hợp phát ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ lễ, Tết, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ theo quy định. Phải bố trí riêng khu vực khai thác dịch vụ bưu chính KT1 và triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất để đảm bảo việc phục vụ cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; phát hiện, ngăn chặn kịp thời trường hợp lợi dụng việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Có trách nhiệm thẩm tra tiêu chuẩn chính trị của người lao động được tuyển chọn tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 và phối hợp với cơ quan công an trong trường hợp cần thiết./.

Kim Dung (Phòng Quản lý Bưu chính – Sở TT&TT Thanh Hóa)

Lượt truy cập: 315

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)