Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 21/09/2020

DANH SÁCH CÁC PHÒNG THỬ NGHIỆM ĐƯỢC THỪA NHẬN THEO CÁC THỎA THUẬN THỪA NHẬN LẪN NHAU (MRA)

Danh sách các phòng đo kiểm được thừa nhận theo các Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA)

20/04/2010 13:05 CH Xem cỡ chữ

Số TT
Tên Quyết định/Phòng đo kiểm
Đối tác MRA
Hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
1
Quyết định số 65/QĐ-BTTTT ngày 19/1/2011 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Siemic, Inc – US 0160
Hoa Kỳ
19/1/2011
30/09/2012
2
Quyết định số 628/QĐ-BTTTT ngày 29/4/2011 về việc thừa nhận phòng đo kiểm MET Laboratories Inc. - Austin - US 0004 (tên trước đây là Dell Regulatory Test Labs)
Hoa Kỳ
29/4/2011
30/09/2011
3
Quyết định số 525/QĐ-BTTTT ngày 14/4/2010 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Intel Corporation – Oregon Certification EMC Lab – US 0069
Hoa Kỳ
14/4/2010
31/03/2012
4
Quyết định số 526/QĐ-BTTTT ngày 14/4/2010 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Intel Corporation – EPSD Regulatory Compliance Laboratory – US 0023
Hoa Kỳ
14/4/2010
 
31/03/2012
5
Quyết định số 765/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2011 về việc thừa nhận phòng đo kiểm MET Laboratories, Inc. – US 0129
Hoa Kỳ
20/5/2011
31/01/2013
6
Quyết định số 336/QĐ-BTTTT ngày 29/02/2012 về việc thừa nhận phòng đo kiểm MiCOM Labs. – US0159
Hoa Kỳ
29/02/2012
31/3/2012
7
Quyết định số 632/QĐ-BTTTT ngày 29/4/2011 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Electro Magnetic Test, Inc. - US0036
Hoa Kỳ
29/4/2011
31/03/2012
8
Quyết định số 117/QĐ-BTTTT ngày 26/9/2011 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Elliott Laboratories, LLC, AN NTS Comapny – US 0027
Hoa Kỳ
17/01/2012
30/09/2012
9
Quyết định số 1711/QĐ-BTTTT ngày 26/9/2011 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Cisco System, Inc. – US 0148 (Boxborough, MA)
Hoa Kỳ
19/10/2011
31/08/2012
10
Quyết định số 1725/QĐ-BTTTT ngày 20/10/2011 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Cisco System, Inc. – US 0028 (San Jose, CA)
Hoa Kỳ
20/10/2011
30/11/2012
11
Quyết định số 1898/QĐ-BTTTT ngày 15/11/2011 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Compliance Certification Services (UL CCS) – US 0104
Hoa Kỳ
15/11/2011
30/6/2012
12
Quyết định số 116/QĐ-BTTTT ngày 15/11/2011 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Professional Testing (EMI), Inc. – US0123
Hoa Kỳ
17/01/2012
31/12/2012
13 Quyết định số 2155/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2011 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Hewlett-Packard Company Houston Product Compliance Center – US0007 Hoa Kỳ 13/12/2011 30/09/2012
14 Quyết định số 2182/QĐ-BTTTT ngày 15/12/2011 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Curtis-Straus LLC, A Wholly Owned Subsidiary of Bureau Veritas Consumer Products Services – US0106 Hoa Kỳ 15/12/2011 31/07/2013
15 Quyết định số 115/QĐ-BTTTT  ngày 17/01/2012 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Northwest EMC Inc. – US 0017 Hoa Kỳ 17/01/2012 30/09/2012
16 Quyết định số 133/QĐ-BTTTT ngày 17/01/2012 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Apple Inc. – US 0056 Hoa Kỳ 17/01/2012 30/09/2012
17 Quyết định số 119/QĐ-BTTTT ngày 17/01/2012 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Bay Area Compliance Laboratories, Corp. – US 0057 Hoa Kỳ 17/01/2012 30/09/2012
18 Quyết định số 333/QĐ-BTTTT ngày 29/02/2012 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Hewlett-Packard Company, Roseville Hardware Test & Compliance. – US 0008 Hoa Kỳ 29/02/2012 31/10/2013
19 Quyết định số 334/QĐ-BTTTT ngày 29/02/2012 về việc thừa nhận phòng đo kiểm Hewlett-Packard Company, Ft Collins Hardware Test Center. – US 0011 Hoa Kỳ 29/02/2012 31/08/2013
20 Quyết định số 335/QĐ-BTTTT ngày 29/02/2012 về việc thừa nhận phòng đo kiểm TÜV Rheinland of NA, Inc. – US 0131 Hoa Kỳ 29/02/2012 30/06/2012
21 Quyết định số 337/QĐ-BTTTT ngày 29/02/2012 về việc thừa nhận phòng đo kiểm TÜV Rheinland of North America, Inc. – US 0161 Hoa Kỳ 29/02/2012 30/06/2012
22 Quyết định số 338/QĐ-BTTTT ngày 29/02/2012 về việc thừa nhận phòng đo kiểm TÜV Rheinland of North America. – US0185 Hoa Kỳ 29/02/2012 30/06/2012
  

Lượt truy cập: 1271

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)