Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 02/06/2023

Số hóa truyền hình mặt đất Gửi thông tin hỏi đáp

Độc giả: Nguyễn Phúc Trí Tích - 123/25 A Đường số 8, Phường Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân
acc.tuvanthue@gmail.com

Căn cứ quy định tại điều 3 thông tư số 13/2020/TT- BTTTT ban hành ngày 03/07/2020, hiệu lực thi hành ngày 19/08/2020 của Bộ Thông Tin và Truyền Thông.

Xét thấy: Để hoàn tất một sản phầm phần mềm theo đơn đặt hàng, công ty chúng tôi phải thực hiện hầu hết tất cả các tác nghiệp quy định tại quy trình từ 1 đến 6.

Vì là sản phẩn phần mềm viết theo đơn đặt hàng nên khi hoàn tất nghiệm thu, công ty sẽ tiến hành bàn giao bằng hình thức: Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, và chịu trách nhiệm bảo trì sản phẩm..   

“ Tại quy trình 7 thông tư nêu: Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm, bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như bán,cho thuê, phân phối, phát hành sản phẩm phần mềm tự sản xuất.”

 Công ty có hai câu hỏi như sau:

 Câu hỏi 1: Đối với phần mềm viết theo đơn đặt hàng thì công ty không có tác nghiệp bán, cho thuê…, mà là cài đặt, chuyển giao sản phẩm cho đối tác thì có được xem là phân phối, phát hành sản phẩm phần mềm, thoả mãn một trong những tác nghiệp quy định tại quy trình 7 không?

 Câu hỏi 2: Tại điểu 4 quy định: xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình.

(1)   “Hoạt động sản xuất một sản phẩm phần mềm của tổ chức, doanh nghiệp quy định tại Điều 3 thông tư này được xác định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình khi đối với sản phẩm đó tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ít nhất một trong hai công đoạn: Xác định yêu cầu, phân tích và thiết kế qui định tương ứng tại khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 thông tư này.”

Quy định này được hiểu rằng: các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến sản xuất phần mềm chỉ cần đáp ứng  một trong hai quy trình 1 và 2: xác định yêu cầu hoặc phân tích và thiết kế và có tài liệu chứng minh tác nghiệp tương ứng với từng quy trình thì đã được xem là đáp ứng quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm, không phân biệt có thực hiện đủ, hoặc 1 trong 5 quy trình còn lại có phải không?

Kính mong Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, giải đáp vấn đề công ty còn chưa rõ và hướng dẫn cụ thể để Công ty chúng tôi thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

 
- 2 tháng trước
Trả lời:

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và truyền thông) giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Trả lời câu hỏi 1:

Khoản 6 và 7, Điều 3, Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT quy định: “Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành sản phẩm phần mềm bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như: chuyển giao (trọn gói sản phẩm hoặc quyền sử dụng sản phẩm dưới dạng cho thuê); hướng dẫn cài đặt sản phẩm phần mềm (trường hợp chuyển giao sản phẩm trọn gói); triển khai cài đặt sản phẩm phần mềm (trên hệ thống của khách hàng trong trường hợp chuyển giao trọn gói hoặc trên hệ thống cung cấp dịch vụ trong trường hợp cho thuê sản phẩm phần mềm); đào tạo, hướng dẫn (người sử dụng hoặc người thuê dịch vụ); kiểm tra sản phẩm phần mềm sau khi bàn giao hoặc sản phẩm phần mềm trên hệ thống cung cấp dịch vụ; sửa lỗi sản phẩm phần mềm sau bàn giao hoặc sản phẩm phần mềm trên hệ thống cung cấp dịch vụ; hỗ trợ sau bàn giao trong quá trình cho thuê dịch vụ; bảo hành sản phẩm sau bàn giao hoặc trong quá trình cho thuê dịch vụ; bảo trì sản phẩm phần mềm (trên hệ thống của khách hàng hoặc trên hệ thống cung cấp dịch vụ).

Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm, bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như bán, cho thuê, phân phối, phát hành sản phẩm phần mềm tự sản xuất.

Như vậy, hai hoạt động này độc lập với nhau. Do đó, hoạt động cài đặt, chuyển giao sản phẩm cho đối tác không được xem là phân phối, phát hành sản phẩm phần mềm.

Trả lời câu hỏi 2:

1. Khoản 1 Điều 4 của Thông tư 13/2020/TT-BTTTT quy định: “Hoạt động sản xuất một sản phẩm phần mềm của tổ chức, doanh nghiệp quy định tại Điều 3 Thông tư này được xác định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình khi đối với sản phẩm đó tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ít nhất một trong hai công đoạn: Xác định yêu cầu, Phân tích và thiết kế quy định tương ứng tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Thông tư này.”. Do đó, doanh nghiệp phải thực hiện một trong hai công đoạn Xác định yêu cầu hoặc Phân tích và thiết kế và có tài liệu chứng minh tác nghiệp tương ứng với từng công đoạn.

2. Tuy nhiên, cần lưu ý Thông tư 13/2020/TT-BTTTT được áp dụng đối với các tổ chức và doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc Danh mục sản phẩm phần mềm theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông (quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 09/2013/TT-BTTTT). Do vậy, cần có tài liệu mô tả sản phẩm phần mềm để thuyết minh sản phẩm phần mềm thuộc Danh mục.

Độc giả: Phạm Thị Dinh - huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
phamdinh8487@gmail.com

Kính chào Qúy Bộ!

Tôi muốn được biết, Phòng Văn hóa và Thông tin có chức năng tham mưu UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch, trực tiếp thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thu gom,chỉnh trang cáp viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn không, hay đây là chức năng, nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông, căn cứ để thực hiện chức năng. 

Xin Qúy Bộ thông tin giúp!

- 2 tháng trước
Trả lời:

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Căn cứ Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022 của Bộ TTTT; vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Văn hóa thông tin được quy định như sau:

- Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản, in và phát hành; phát thanh; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; chuyển đổi số trên địa bàn (sau đây gọi tắt là thông tin và truyền thông).

- Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện: Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Việc xây dựng kế hoạch, trực tiếp thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về viễn thông.

Như vậy Phòng Văn hóa thông tin có chức năng tham mưu UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch, trực tiếp thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử, chuyển đổi số tại địa phương (sau đây gọi tắt là thông tin và truyền thông). Do vậy Sở TTTT sẽ quản lý nhà nước về viễn thông trên toàn tỉnh, còn Phòng Văn hóa thông tin sẽ quản lý trên địa bàn Huyện. Sở TTTT có tránh nhiệm trình UBND tỉnh/thành phố ban hành Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, trong đó có kế hoạch chỉnh trang, thu gom cáp viễn thông để đảm bảo mỹ quan đô thị. Phòng Văn hóa thông tin căn cứ vào kế hoạch của tỉnh để xây dựng kế hoạch thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn huyện đồng bộ với kế hoạch của tỉnh.

Độc giả: Đào Minh Thiên Quý - Đào Duy Anh, F5, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
thienquy@5startrans.vn

Kính chào Quý cơ quan !

Doanh nghiệp chúng tôi dự kiến nhập 2 mặt hàng sau từ Thụy Sĩ :

1. Đơn Hàng:
- 3 con Server: mỗi con 24kg, kích thước 100 x 58 x 22cm
- 2 switch 
2. Catalogue (link sản phẩm) :
- Server HC1250: https://www.scalestorageworks.com/datasheets/data_sheets_hc3_systems_product_specs_final.pdf

- Switch Netgear M4300-8X8F: https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/datasheet/en/M4300.pdf,

Qua tìm hiểu chúng tôi có thấy hs code của 2 mặt hàng này: Server chủ (HS code 847149) và Thiết bị chuyển mach Switch (Hs code 851762) có trong Nghị định : 53/2018/NĐ-CP ngày 16/04/2018 phải xin giấy phép nhập khẩu vì trùng Hs code với Nghị đinh (tuy nhiên Kĩ thuật báo 2 sản phẩm không có chức năng : sinh khóa mật mã ,quản lí hoặc lưu trữ khóa mật mã hay bảo mật gì) và kiểm tra chất lượng với sản phẩm Switch theoThông tư 2/2022/TT-BTTTT, ngày 16/05/2022 trùng với sản phẩm Switch,       

Kính mong Quý cơ quan giải đáp thắc mắc 2 sản phẩm nêu trên có cần phải xin giấy phép Nhập khẩu và kiểm tra chất lượng an toàn không ?

Xin chân thành cám ơn ! 

- 2 tháng trước
Trả lời:

 Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

1. Về việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy:

- Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ngày 16/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét sản phẩm, hàng hóa có thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông,

- Sau khi xem xét thông số kỹ thuật tại các đường link do độc giả cung cấp cho thấy sản phẩm hàng hóa là: (1) máy chủ (Server) ký hiệu HC1250, hãng sản xuất Scale Computing, (2) thiết bị chuyển mạch (Switch) ký hiệu M4300-8X8F, hãng sản xuất Netgear Inc, không thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ngày 16/5/2022. Do đó không phải kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, không phải chứng nhận hợp quy, không phải công bố hợp quy.

2. Liên quan đến Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/04/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/3016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự. Đề nghị độc giả liên hệ với Ban Cơ yếu Chính phủ - Bộ Quốc phòng để được hướng dẫn, giải quyết.

Độc giả: Nguyễn Thanh Lâm - Số 54 , Tương Mai, P. Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trưng, TP.HN
thanhlam.bil@gmail.com

Kính chào Bộ TT&TT

Công ty chúng tôi trước đây nhập hàng hoá ICT để bán trong nước. Hàng hoá thuộc danh mục sản phẩm hàng hoá nhóm 2 theo Thông tư 11/2020/TT-BTTTT. Hàng hoá được chứng nhận hợp quy, hoàn thành kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu. Đến nay giấy chứng nhận hợp quy đã hết hiệu lực do thay đổi quy chuẩn áp dụng. Chúng tôi có nhu cầu nhập khẩu để bảo hành cho khách hàng, không bán ra thị trường (phi mậu dịch). Tuy nhiên, sau khi đối chiếu theo quy định mới về quy chuẩn tại Thông tư 02/2022/TT-BTTTT, thì chúng tôi thấy không thể đáp ứng để làm chứng nhận lại. 

Chúng tôi hiểu rằng trường hợp của chúng tôi chỉ là nhập hàng để bảo hành thì không thuộc trường hợp bán ra thị trường hay kinh doanh vì thế không phải áp dụng chứng nhận hợp chuẩn và kiểm tra khi nhập khẩu. 

Vì thế chúng tôi xin hỏi với trường hơp nhập khẩu của công ty chúng tôi thì có được miễn chứng nhận hợp quy, miễn kiểm tra nhà nước hay không? Nếu có, thủ tục thực hiện như thế nào?

Xin trân trọng cám ơn.

 

- 2 tháng trước
Trả lời:

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

1. Sản phẩm, hàng hóa có mã số HS và mô tả sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ngày 16/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì phải kiểm tra chất lượng hàng hóa, chứng nhận hợp quy công bố hợp quy.

2. Căn cứ quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018, Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì trường hợp nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông để bảo hành không thuộc trường hợp không phải chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.

Độc giả: Nguyễn Thanh Lâm - Số 33 đường 800, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
thanhlam.bil@gmail.com

Kính gửi Bộ TT&TT,

Tôi có nhu cầu mua và sử dụng điện thoại vệ tinh tại Việt Nam. 

Xin hỏi là tôi có phải xin giấy phép sử dụng tần số hay không?  

Trân trọng cảm ơn.

Thanh Lâm

- 2 tháng trước
Trả lời:

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện) giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Để được sử dụng điện thoại vệ tinh ở Việt Nam thì người sử dụng phải có hợp đồng sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh với các doanh nghiệp viễn thông và phải được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

Hồ sơ đăng ký cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được quy định tại điều 21, Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/08/2021 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.

Độc giả: Lưu Hải Yến - Đà Nẵng
yenluu223@gmail.com

Xin hỏi Quý Bộ như sau:

Tôi đặt mua sách qua mạng nhưng sách không ghi tên Nhà xuất bản thì sách đó có phải là sách lậu hay không ?

Và trong trường hợp nào thì được xác định là sách lậu ? Quy định định xử lý như thế nào ?

Xin cảm ơn ./.

- 2 tháng trước
Trả lời:

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Xuất bản, In và Phát hành) giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Theo quy định của Luật Xuất bản, đối với sách được xuất bản tại Việt Nam phải có đủ thông tin theo quy định tại Điều 27 của Luật Xuất bản (gồm tên tác giả, nhà xuất bản, số xác nhận đăng ký xuất bản hoặc số giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, mã số ISBN,v.v…). Sách được xuất bản, phát hành trên thị trường khi mua bán phải có hoá đơn, chứng từ, tài liệu thể hiện nguồn gốc hợp pháp.

Trường hợp, khi bạn mua được sách không có thông tin về nhà xuất bản hoặc không có hoá đơn, chứng từ theo quy định thì có thể liên hệ với nhà cung cấp để yêu cầu bổ sung, hoặc có nghi vấn về nguồn gốc của sách thì liên hệ, cung cấp thông tin với Sở Thông tin và Truyền thông địa phương gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn và xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.