Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 24/09/2020

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Quyết định Hướng dẫn xác định chi phí kiểm thử phần mềm nội bộ"

Các ý kiến đóng góp

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:     /QĐ-BTTTT
Hà Nội, ngày tháng năm 2020
DỰ THẢO

       

QUYẾT ĐỊNH
Hướng dẫn xác định chi phí kiểm thử phần mềm nội bộ
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
          Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
          Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
          Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
          Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học hóa.
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này nội dung hướng dẫn xác định chi phí kiểm thử phần mềm nội bộ trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
          Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và bãi bỏ Công văn số 3787/BTTTT-THH ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn phương pháp xác định chi phí kiểm thử chất lượng phần mềm.
          Điều 3. Chánh Văn phòng,Cục trưởng Cục Tin học hóa và Thủ trưởng các đơn vị và các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ TTTT;
- Lưu: VT, Cục THH (100b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
.....

* Xem toàn văn nội dung dự thảo Quyết định ban hành hướng dẫn xác định chi phí kiểm thử phần mềm nội bộ, tại đây