Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 21/09/2020

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/03/2013 của Bộ trưởng Bộ TTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông