Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 01/10/2020

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Truyền thanh cơ sở góp phần xây dựng Nông thôn mới

Truyền thanh cơ sở góp phần xây dựng Nông thôn mới

(10/07/2017)

Với sự lan tỏa rộng rãi, có sức ảnh hưởng lớn tới dư luận xã hội và là người bạn gần gũi của quần chúng nhân dân, thời gian qua, hệ thống phát thanh cơ sở ở Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) được coi là công cụ tuyên truyền hiệu quả nhiều chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM).

Ngành thông tin và truyền thông chung tay xây dựng Nông thôn mới

Ngành thông tin và truyền thông chung tay xây dựng Nông thôn mới

(04/07/2017)

Thực hiện phong trào thi đua “ngành thông tin và truyền thông chung sức xây dựng Nông thôn mới”, năm 2016, cùng với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trong tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai đã chủ động, tích cực chung tay thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới.

Thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong xây dựng nông thôn mới tại Nam Định

Thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong xây dựng nông thôn mới tại Nam Định

(15/06/2017)

Thông tin và truyền thông (TT&TT) là một bộ phận quan trọng của kết cấu kinh tế - xã hội. Phát triển TT&TT là tiền đề quan trọng để nâng cao dân trí, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Theo quy định của tỉnh, xã chuẩn nông thôn mới (NTM) về tiêu chí TT&TT là xã có ít nhất 1 điểm phục vụ bưu chính; có cung cấp dịch vụ viễn thông, internet; có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; có ứng dụng thông tin trong công tác quản lý điều hành.

Quy định tiêu chí Thông tin và Truyền thông đối với xã nông thôn mới

Quy định tiêu chí Thông tin và Truyền thông đối với xã nông thôn mới

(15/06/2017)

Bộ TT&TT vừa ban hành Quyết định số 441/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2017 quy định chi tiết thực hiện tiêu chí TT&TT trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Cuộc thi Nông dân với CNTT: Hướng tới một nền nông nghiệp thông minh!

Cuộc thi Nông dân với CNTT: Hướng tới một nền nông nghiệp thông minh!

(29/09/2016)

Để nâng cao năng suất trong nông nghiệp, việc ứng dụng CNTT đóng vai trò rất quan trọng. Cuộc thi Nông dân với CNTT với sự hưởng ứng của chính người nông dân Việt Nam đã giúp hướng tới một nền nông nghiệp thông minh trong tương lai gần!