Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 23/09/2021

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(22/09/2021)

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”(1). Đây là bốn mặt của công tác xây dựng Đảng, có quan hệ mật thiết, là tiền đề của nhau; đồng thời là đòi hỏi cấp bách, nội dung trọng tâm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Xây dựng Đảng về đạo đức - trách nhiệm của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên

Xây dựng Đảng về đạo đức - trách nhiệm của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên

(21/09/2021)

Xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề luôn được Đảng ta quan tâm chú trọng; được đặc biệt nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bởi trong bối cảnh và điều kiện hiện nay thì việc quan tâm xây dựng Đảng về đạo đức có ý nghĩa rất lớn và quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bước đột phá trong tư duy lý luận của Đảng tại Đại hội XIII về xây dựng đội ngũ cán bộ

Bước đột phá trong tư duy lý luận của Đảng tại Đại hội XIII về xây dựng đội ngũ cán bộ

(20/09/2021)

Dựa vào nền tảng nguyên tắc của công tác xây dựng Đảng, với tư duy lý luận đột phá, đổi mới, sáng tạo của Đảng về công tác cán bộ - “then chốt của then chốt”; tất cả các khâu và các quy trình của công tác cán bộ đều được đổi mới. Công tác cán bộ được quan tâm một cách xứng tầm, thực sự là công việc “then chốt của then chốt”. Điều này giúp cho các cấp ủy nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo để phát huy tốt hơn vai trò của mình trong nhiệm kỳ mới, xứng đáng hơn với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

Đẩy mạnh thực hiện tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đẩy mạnh thực hiện tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(16/09/2021)

Vấn đề nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm; là một trong những biện pháp quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh vấn đề “tự giác nêu gương” của cán bộ, đảng viên.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính

(15/09/2021)
Sáng nay (15/9), tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc các Cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.